Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Meridiaan Uitgevers B.V. (hierna te noemen Meridiaan Uitgevers) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Meridiaan Uitgevers zijn vrijblijvend en Meridiaan Uitgevers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Meridiaan Uitgevers. Meridiaan Uitgevers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Meridiaan Uitgevers dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.


Artikel 4. Levering 
4.1 Levering door Meridiaan Uitgevers vindt plaats op de wijze als tussen partijen overeengekomen en tenminste 48 uur na bestelling op werkdagen. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door een mail te sturen naar webwinkel@meridiaanuitgevers.com met een mededeling daarvan.Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het artikel door (of namens) u in ontvangst wordt genomen en het risico betreffende het artikel gaat dan over op de klant. Dit geldt ook, indien de klant niet thuis is en in de gelegenheid wordt gesteld om het artikel op het postkantoor op te halen. 
4.3 Indien de klant reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zal Meridiaan Uitgevers het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij de kennisgeving heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Meridiaan Uitgevers verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van aflevering op u over. 
5.2 De klant mag een artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Meridiaan Uitgevers geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
6.2 Meridiaan Uitgevers garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
7.1 U bent gehouden om bij aflevering te onderzoeken of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Eventueel gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Meridiaan Uitgevers te melden. 
7.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Meridiaan Uitgevers de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. 
7.3 Meridiaan Uitgevers behoudt het recht om een geretourneerd artikel te weigeren of om slechts een deel van het reeds betaalde bedrag te retourneren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan Meridiaan Uitgevers, de leverancier of de transporteur van het artikel is toe te rekenen. 

Artikel 8. Herroepingsrecht 
8.1 Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Meridiaan Uitgevers te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. 
8.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt niet, indien de koop op afstand betrekking heeft op: zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, duidelijk persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 9. Retourzending en terugbetaling 
9.1 Indien de klant de overeenkomst ontbindt en het artikel reeds heeft ontvangen, dient de klant het artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan Meridiaan Uitgevers te retour te zenden. 
9.2 In geval van ontbinding op grond van artikel 8.1 van de Voorwaarden, zijn de kosten van retourzending voor de klant. 
9.3 In geval van ontbinding wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het artikel deugdelijk is verpakt, het artikel onbeschadigd is en de originele factuurbon is bijgevoegd. 
9.4 Meridiaan Uitgevers zal uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het retour gezonden artikel het door de Klant betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 9.3 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan Meridiaan Uitgevers toekomende rechten. Indien Meridiaan Uitgevers genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de klant dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie 
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Meridiaan Uitgevers, dan wel tussen Meridiaan Uitgevers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Meridiaan Uitgevers, is Meridiaan Uitgevers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Meridiaan Uitgevers.

Artikel 11. Garantie en aansprakelijkheid 
11.1 Voor elk door Meridiaan Uitgevers geleverd artikel geldt louter de garantie die een producent van het artikel verstrekt. 
11.2 De inhoud van de website en van de overige uitingen van Meridiaan Uitgevers is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Meridiaan Uitgevers kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden. 
11.3 Meridiaan Uitgevers is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, uit hoofde van de overeenkomst geleden, aan de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Meridiaan Uitgevers. 
11.4 Indien Meridiaan Uitgevers om welke reden dan ook wel gehouden is tot vergoeding van schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het artikel, waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12. Overmacht 
12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Meridiaan Uitgevers in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Meridiaan Uitgevers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Meridiaan Uitgevers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 13. Diversen 
13.1 Indien u aan Meridiaan Uitgevers schriftelijk opgave doet van een adres, is Meridiaan Uitgevers gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Meridiaan Uitgevers schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden. 
13.2 Wanneer door Meridiaan Uitgevers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Meridiaan Uitgevers deze Voorwaarden soepel toepast. 
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Meridiaan Uitgevers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Meridiaan Uitgevers vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
13.4 Meridiaan Uitgevers is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
13.5 Meridiaan Uitgevers erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.